Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere contractuele relatie tussen partijen en door het overmaken van een bestelling gaat de koper zonder voorbehoud akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden. Ze zijn beschikbaar op de website https://makady.mybidfood.be.

2. BESTELLING.

Iedere bestelbon die door de koper ondertekend is en rechtsreeks overgemaakt aan Bidfood Makady, geldt als bevestiging van een bestelling, behoudens tegenbericht van Bidfood Makady binnen de 48 uur na de ontvangst ervan.

3. PRIJZEN EN FACTURATIE 

De prijzen van onze prijslijst zijn slechts geldig voor een periode van een maand vanaf de publicatie van de genoemde prijslijst. Na deze termijn kunnen onze prijzen gewijzigd worden zonder enige voorafgaande kennisgeving of verwittiging, ondanks de aanvaarding van de offerte. Eveneens, omwille van de prijsschommelingen op de voedingsmiddelenmarkt, de prijswijziging van onze importproducten, wijzigingen in de toepasselijke taksen, elke gebeurtenis die zich na de aanvaarding van de bestelling voordoet, die onafhankelijk is van onze wil en die de uitvoering van het contract duurder maakt, zal van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving aanleiding geven tot een aanpassing van onze prijzen aan die objectieve marktgegevens.

In geval van een levering voor een bedrag minder of gelijk aan 250€ exclusief BTW, zal Bidfood Makady gerechtigd zijn een forfaitair bedrag te factureren teneinde haar bijkomende kosten te dekken (o.a. de transportkosten).

Klachten met betrekking tot het factureren van een verkeerde prijs moeten schriftelijk worden gemeld binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

4. LEVERINGSTERMIJNEN 

De leveringstermijnen moeten steeds als approximatief beschouwd worden tenzij een juiste datum is bedongen. Een laattijdige levering kan geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot ontbinding van het contract op het verzoek van de koper.

5. AANVAARDING EN KLACHTEN.

De goederen worden aanvaard door het loutere feit van hun afhaling indien het materiële vervoer geschiedt door de koper, door zijn aangestelden, lasthebbers of tussenpersonen, of door iedere andere persoon met wie hij een overeenkomst betreffende dit vervoer heeft afgesloten. In geval van levering door Bidfood Makady, worden de goederen geacht te zijn aanvaard door het loutere feit van hun levering in de etablissementen van de koper, behoudens met redenen omkleed voorbehoud dat onmiddellijk wordt geuit aan de bezorger en waarvan melding dient te worden gemaakt op de vervoerdocumenten.

Iedere kwantitatieve (bv. niet-geleverd product) of kwalitatieve (bv. beschadigde verpakking) afwijking met betrekking tot de geleverde producten moet binnen 48 werkuren na levering aan de Klantendienst worden gemeld. Alle problemen betreffende aantallen of ontbrekende producten moeten binnen 48 uur na levering worden gemeld.

Bidfood Makady is niet aansprakelijk voor een aantasting van de kwaliteit van de geleverde goederen die ontstaat uit het ondeskundig en/of onzorgvuldig door de koper.

En tout état de cause, en cas de livraison non conforme ou défectueuse, la responsabilité de Bidvest se limite au remplacement, dans un délai normal, de la partie de la livraison faisant l’objet de la réclamation sans autre indemnité.

In ieder geval, beperkt de verantwoordelijkheid van Bidfood Makady zich, bij een vastgestelde niet conforme of gebrekkige levering, tot de vervanging, binnen een normale termijn, van het onderdeel van de levering dat het voorwerp uitmaakt van de klacht, zonder andere schadeloosstelling.

6. STATIEGELD.

Verpakkingen waarvoor statiegeld wordt aangerekend, worden teruggenomen tegen de op de

factuur vermelde waarborgsom.

7. BETALINGSACHTERSTAND.

tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bestellingen geacht op onze zetel te zijn geplaatst, en zijn al onze facturen contant en zonder disconto betaalbaar aan de chauffeur, ofwel op het rekeningnummer vermeld op de factuur binnen de bepaalde vervaldag. Elke op de vervaldatum onbetaalde som geeft van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning aanleiding tot een conventionele interest van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien zal elke op de vervaldatum onbetaalde som van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd worden met een conventionele schadevergoeding, te beschouwen als schadebeding, ten bedrage van 15% van de onbetaalde gefactureerde som en met een minimum van € 75,00 EUR per openstaande factuur.

Elke gedeeltelijke betaling zal eerst afgetrokken worden van de kosten, vervolgens van de vervallen interesten en tenslotte van het kapitaal in weerwil van de inhoud van elke meegedeelde afrekening en van elke vroeger medegedeelde tussentijdse aanwending

In geval van gerechtelijke invordering van een factuur, is de koper daarenboven de redelijke invorderingskosten verschuldigd, met inbegrip van de interne beheerskosten welke het bedrag van de hierboven vermelde forfaitaire schadevergoeding te boven gaan.

Bidfood Makady blijft eigenaar van de aan de koper geleverde goederen, ongeacht eventuele schadevergoeding, schadevergoeding en gerechtskosten.

8. VERVALCLAUSULE.

De volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere facturen die op naam van dezelfde koper opgesteld zijn onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar. Bijgevolg wordt de totale som van de nog openstaande facturen opeisbaar.

Bovendien, geeft iedere bestelling die niet op de vervaldag is betaald, Bidfood Makady het recht om alle contracten die na de onbetaalde bestelling worden afgesloten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten nadele van de koper. In dit geval is van rechtswege een som opeisbaar gelijk aan 30% van het (de) ontbonden contract(en) verschuldigd . Indien Bidfood Makady niet voor de ontbinding opteert, heeft deze het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, zijn leveringen op te schorten zolang de vorige leveringen onbetaald blijven.

9. OVERMACHT.

Bidfood Makady is geenszins aansprakelijk indien hij ingevolge toeval of overmacht in de onmogelijkheid verkeert om zijn verplichtingen na te komen. Met overmacht worden o.m. gelijkgesteld: gezondheidscrises en hun gevolgen oorlog, oproer, staking, sociale onrust, machinebreuk, het aanzienlijk duurder of schaars worden van grondstoffen, van arbeidskrachten, van energie of van vervoer, of iedere omstandigheid die de uitvoering van het contract uitzonderlijk duurder maakt.

10. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID.

In het geval van nietigheid, of niet toepasbaarheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven alle andere bepalingen integraal van toepassing.

11. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT.

elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst behoort

tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van

Brussel. Het Belgisch recht is van toepassing.

Laatste update februari 2022

Bidfood Makady

Itterbeeksebaan 69
1700 Dilbeek
Phone: +32(0)2/ 463 24 24
Fax: +32(0)2/ 463 55 09
Email: info@makady.bidfood.be

Cash & Carry

Maandag-vrijdag : 6u-17u
Zaterdag:6u-13u
Gesloten op zondag en feestdagen

Klantenservice

Maandag-vrijdag : 8u-middernacht
Zaterdag : 6u-middag
Gesloten op feestdagen